พักผ่อนกับครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย หรือเพื่อนร่วมงาน จัดประชุมสัมมนากลุ่ม หรือเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมล่องเรือยางแม่น้ำเพชรบุรีและท่องเที่ยวใกล้เคียงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

     Have fun stying with your family, relatives and friend. Have a meeting or seminar, as well as gatherings. Run a camp or training in a fantastic with service provided by our resort staff.
     Local thai style resort by the Phetchaburi River Providing a peaceful and private retreat for everyone who likes the country side.


     

 

ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เลขที่ 79 หมู่ 13 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทร. 098-9693701, 098-8291449 หรือ 099-8793262  แฟกซ์ 032-415142